نماز جمعه بامیان3 محتوا و 0 زیر گروه نماز جمعه بامیان24-10954 محتوا و 0 زیر گروه عیدقربان 10-6-13965 محتوا و 0 زیر گروه نماز جمعه بامیان 24-1-13976 محتوا و 0 زیر گروه